LT
You're viewing YouTube in English (US). You can change this preference below.
You're viewing YouTube in English. You can change this preference below.

Paslaugų teikimo sąlygos

Community Guidelines

1. Jūsų santykiai su YouTube

1.1 Naudotis YouTube svetaine (toliau – Svetainė), įvairiais jos produktais, kanalais, programine įranga, duomenų teikimu ir paslaugomis, įskaitant ir YouTube integruotu vaizdo grotuvu (toliau – YouTube grotuvas), Jums teikiamais Svetainėje, iš jos ar per ją (toliau visa tai kartu – Paslauga), turite laikydamiesi Jūsų ir YouTube sutarties sąlygų. YouTube – tai subjektas, teikiantis Paslaugą EEE ir Šveicarijoje, kuris yra Google Ireland Limited, pagal Airijos teisės aktus įsteigta ir veikianti įmonė (registracijos numeris: 368047), veikianti adresu Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

1.2 Jūsų sutartį su YouTube sudaro: (A) šiame dokumente pateikiami terminai ir sąlygos, ir (B) YouTube bendruomenės taisyklės (angl. YouTube’s Community Guidelines) (http://www.youtube.com/t/community_guidelines) (toliau visa tai kartu – Sąlygos).

1.3 Sąlygos sudaro privalomą teisinę galią turinčią sutartį tarp Jūsų ir YouTube dėl naudojimosi Paslauga. Mūsų Privatumo politika paaiškina, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis ir saugome jūsų privatumą, kai naudojate Paslaugą. Svarbu, kad skirtumėte laiko įdėmiai perskaityti Sąlygas ir Privatumo politiką.

1.4 Sąlygos galioja visiems Paslaugos naudotojams, taip pat ir tiems, kurie patys prisideda prie Paslaugos Turinio kūrimo. Sąvoka „Turinys“ apima tekstą, programinę įrangą, scenarijus, grafiką, nuotraukas, garsus, muziką, vaizdo įrašus, vaizdo ir garso kombinacijas, interaktyvias priemones bei kitą medžiagą, kurią, naudodamiesi Paslauga, galite peržiūrėti, gauti prie jos prieigą, įkelti ar kitaip prie jos prisidėti.

2. Įsipareigojimas laikytis Sąlygų

2.1 Kad būtų galima naudotis Paslauga, visų pirma privalote įsipareigoti laikytis Sąlygų. Jeigu nesutinkate laikytis Sąlygų, neturite teisės naudotis Paslauga.

2.2 Savo įsipareigojimą laikytis Sąlygų galite patvirtinti tiesiog naudodamiesi Paslauga. Jūs suprantate ir sutinkate, kad nuo Jūsų naudojimosi Paslauga pradžios momento YouTube laikys, kad įsipareigojate laikytis Sąlygų.

2.3 Jūs neturite teisės naudotis Paslauga bei įsipareigoti laikytis Sąlygų, jeigu: (a) dar nesate to amžiaus, kai galite teisėtai sudaryti privalomą teisinę galią turinčią sutartį su YouTube, arba (b) esate asmuo, kuriam pagal Jūsų gyvenamosios šalies įstatymus arba šalies, iš kurios prisijungiate prie Paslaugos, įstatymus neleidžiama arba bet kokiu būdu draudžiama turėti prieigą prie Paslaugos ar ja naudotis.

2.4 Turėtumėte atsispausdinti arba kompiuteryje išsaugoti Jūsų šalyje taikomų Sąlygų egzempliorių.

3. Sąlygų pakeitimai

YouTube pasilieka teisę kartais keisti Sąlygas, pavyzdžiui tam, kad būtų galima jas pritaikyti prie įstatymų ar kitų teisės aktų pakeitimų, arba prie Paslaugos siūlomo funkcionalumo pakeitimų. Dėl šios priežasties turite periodiškai peržiūrėti Sąlygas, ar jose nėra tokių pakeitimų. Pakeistų Sąlygų versija (toliau – Pakeistos sąlygos) bus skelbiama svetainėje http://www.youtube.com/t/terms arba pačioje Paslaugoje (apie pakeistas papildomas sąlygas). Jeigu nesutinkate su Pakeistomis sąlygomis, privalote liautis naudojęsi Paslauga. Jūsų tolesnis naudojimasis Paslauga po Pakeistų sąlygų paskelbimo dienos bus laikomas Jūsų įsipareigojimu laikytis Pakeistų sąlygų.

4. YouTube paskyros

4.1 Kad galėtumėte prisijungti prie kitų Svetainės funkcijų ar kitų Paslaugos sudėtinių dalių, turite susikurti YouTube paskyrą. Kurdami savo paskyrą, privalote suteikti tikslią ir išsamią informaciją. Svarbu, kad saugiai laikytumėte savo YouTube paskyros slaptažodį ir saugotumėte jo konfidencialumą.

4.2 Sužinoję apie savo YouTube paskyros saugumo pažeidimą arba neteisėtą naudojimą, privalote nedelsdami informuoti apie tai YouTube.

4.3 Jūs įsipareigojate būti asmeniškai atsakingi (YouTube ir kitų asmenų atžvilgiu) už visus veiksmus, vykdomus per Jūsų YouTube paskyrą.

5. Bendrieji naudojimosi apribojimai

5.1 YouTube suteikia Jums leidimą prisijungti prie Paslaugos ir ja naudotis laikantis šių reikalavimų, o Jūs sutinkate, kad bet kuris iš šių reikalavimų nesilaikymas būtų laikomas Jūsų įvykdytų Sąlygų pažeidimu:

 1. Jūs įsipareigojate be išankstinio rašytinio YouTube leidimo jokiomis priemonėmis neplatinti jokios šios Svetainės ar Paslaugos dalies ar dalių, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurį Turinį, išskyrus atvejus, kai YouTube per Paslaugos funkcionalumą suteikia platinimo priemones (pavyzdžiui, YouTube grotuvą);
 2. Jūs įsipareigojate nekeisti bei nemodifikuoti jokios Svetainės ar Paslaugos dalies (įskaitant, bet neapsiribojant, YouTube grotuvo ir su juo susijusių technologijų);
 3. Jūs įsipareigojate nesijungti prie Turinio jokių technologijų ar priemonių pagalba, išskyrus per pačios Svetainės peržiūros/perklausos puslapius, per YouTube grotuvą, ar kitas, YouTube aiškiai tuo tikslu nurodytas priemones;
 4. Jūs įsipareigojate neapeiti, neišvengti ar neišjungti (taip pat nebandyti to daryti) su Paslaugos apsauga susijusių funkcijų, ar funkcijų, kurios: (i) neleidžia naudoti ar kopijuoti Turinį ar riboja tokią galimybę, arba (ii) įgyvendina Paslaugos arba per ją pasiekiamo turinio naudojimo apribojimus;
 5. Jūs įsipareigojate be išankstinio rašytinio YouTube sutikimo nenaudoti Paslaugos (įskaitant YouTube grotuvą) jokiais toliau išvardintais komerciniais tikslais:
  1. prieigos prie Paslaugos pardavimui,
  2. Paslaugoje ar Turinyje skelbiamos reklamos, paramos ar reklaminių akcijų pardavimui‚
  3. reklamos, paramos ar reklaminių akcijų Pardavimui bet kuriame reklamai suaktyvintame tinklaraščio ar interneto svetainės puslapyje, kuriuose yra per Paslaugą pateikto Turinio, išskyrus atvejus, kai tame pačiame puslapyje pasirodo ne iš YouTube gauta pakankamai vertinga medžiaga, kuri gali būti pardavimo pagrindu;
 6. į draudžiamą naudojimą komerciniais tikslais neįeina: (i) originalaus vaizdo įrašo įkėlimas į YouTube, (ii) originalaus kanalo turėjimas Svetainėje tam, kad būtų galima reklamuoti verslą ar kūrybinę veiklą, (iii) YouTube vaizdo įrašų rodymas per YouTube grotuvą arba kitokiu būdu reklamai suaktyvintame tinklaraštyje ar svetainėje, laikantis 5.1 punkto E(iii) papunktyje reklamai nustatytų apribojimų, ir (iv) naudojimas, kuriam yra aiškiai suteiktas rašytinis YouTube leidimas;
 7. jeigu savo svetainėje naudojatės YouTube grotuvu, neturite teisės modifikuoti, papildyti ar blokuoti jokių jo dalių ar funkcijų, įskaitant, bet neapsiribojant, nuorodos pateikimą atgal į Svetainę;
 8. Jūs įsipareigojate nenaudoti ir nepaleisti jokių, prie Paslaugos turinčių prieigą, automatinių sistemų (įskaitant, be apribojimų, robotus, paieškos serverius ar interneto prieigos nereikalaujančius skaitytuvus) tokiu būdu, kad į YouTube serverius per atitinkamą laikotarpį būtų siunčiama daugiau užklausų, negu normalus žmogus per tą patį laiką galėtų pateikti per viešai prieinamą, standartinę (t.y. nemodifikuotą) svetainės naršyklę;
 9. Jūs įsipareigojate nerinkti ir nekaupti Svetainės ar Paslaugos naudotojų asmens duomenų (ir sutinkate, kad į tą kategoriją įeina ir YouTube paskyrų vardai);
 10. Jūs įsipareigojate, kad prekybos eigoje ar ryšium su komercine veikla nenaudosite Svetainės ar Paslaugos (įskaitant komentarus ir Svetainės elektroninio pašto ypatybes) aktyviai klientų paieškai siekiant parduoti jiems prekes ar paslaugas;
 11. Jūs įsipareigojate komerciniais tikslais neteikti pasiūlymų Svetainės naudotojams atsižvelgiant į jų Turinį; ir
 12. Jūs įsipareigojate nesijungti prie Turinio jokiais kitais tikslais, kaip tik savo asmeniniam nekomerciniam naudojimui ir tik tokiu būdu, kaip leidžia normalus Paslaugos funkcionalumas, ir vien tik srautiniam duomenų siuntimui. Srautinis duomenų siuntimas (angl. streaming) reiškia vienalaikį skaitmeninį YouTube medžiagos perdavimą per internetą naudotojui, kuris naudoja prietaisą su interneto prieiga tokiu būdu, kad duomenys būtų skirti matyti realiuoju laiku, bet nebūtų skirti naudotojui atsisiųsti (visam laikui ar laikinai), kopijuoti, saugoti ar platinti.
 13. Jūs neturite teisės kopijuoti, atgaminti, platinti, transliuoti, rodyti, parduoti, licencijuoti at kitaip naudoti Turinį jokiais kitais tikslais be išankstinio rašytinio YouTube ar atitinkamų Turinio licencijos turėtojų sutikimo.

5.2 Jūs įsipareigojate visuomet, naudodamiesi Paslauga, laikytis visų kitų Sąlygų reikalavimų ir YouTube bendruomenės taisyklių.

5.3 YouTube suteikia viešųjų paieškos sistemų operatoriams leidimą naudoti paieškos serverius medžiagos iš svetainės kopijavimui tik tam, kad būtų sukurti viešai prieinami medžiagos paieškos indeksai, bet ne medžiagos podėlių ar archyvų kūrimo tikslais. YouTube turi teisę panaikinti tokias išimtis arba apskritai, arba tik konkrečiais atvejais.

5.4 Siekdama suteikti savo naudotojams kiek įmanoma geresnę patirtį, YouTube nuolat taiko naujoves. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad YouTube teikiamos Paslaugos forma ir pobūdis gali kartais kisti iš anksto Jums nepranešus.

5.5 Atsižvelgiant į nuolat taikomas naujoves, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad YouTube turi teisę savo nuožiūra ir iš anksto Jums nepranešus nutraukti Paslaugos (arba kurių nors jos funkcijų) teikimą (visam laikui arba laikinai) Jums ar apskritai visiems naudotojams. Jūs turite teisę bet kada liautis naudojęsi Paslauga ir neprivalote apie tai informuoti YouTube.

5.6 Jūs įsipareigojate būti asmeniškai atsakingas (ir sutinkate, kad YouTube nėra atsakinga nei Jums, nei tretiesiems asmenims) už savo įsipareigojimų laikytis Sąlygų pažeidimą ir už bet kurio tokio pažeidimo pasekmes (įskaitant nuostolius ar žalą, kuriuos dėl to gali patirti YouTube).

6. Autorių teisių apsaugos politika

6.1 Turinio, kuris galimai pažeidžia trečiųjų asmenų autorių teises, atžvilgiu YouTube turi aiškią autorių teisių apsaugos politiką. Su šia politika išsamiau galima susipažinti čia: http://www.youtube.com/t/copyright_notice

6.2 Pagal YouTube autorių teisių apsaugos politiką YouTube nutraukia naudotojo prieigą prie Paslaugos, jeigu nustatoma, kad naudotojas yra pakartotinas pažeidėjas. Pakartotinas pažeidėjas – tai naudotojas, kuris buvo daugiau negu du kartus įspėtas dėl pažeidimo.

7. Turinys

7.1 Turėdami YouTube paskyrą, galite teikti Turinį. Jūs patvirtinate, kad suprantate, jog nepaisant to, ar Turinys bus ar nebus paskelbtas, YouTube negarantuoja Turinio konfidencialumo.

7.2 Jūs išsaugote visas nuosavybės teises į Turinį, tačiau privalote suteikti YouTube ir kitiems Paslaugos naudotojams ribotų teisių licenciją. Tai yra aprašyta šių Sąlygų 8 dalyje („Pagal licenciją suteikiamos teisės“).

7.3 Jūs suprantate ir sutinkate, kad esate asmeniškai atsakingas už savo Turinį ir už jo įkėlimo ar paskelbimo pasekmes. YouTube neteikia savo pritarimo jokiam Turiniui ar jame pateiktai nuomonei, rekomendacijai ar patarimui, ir YouTube aiškiai neprisiima jokios, su Turiniu susijusios, atsakomybės.

7.4 Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite (ir tol, kol naudositės Paslauga, turėsite) visas būtinas licencijas, teises, sutikimus ir leidimus, kurių reikia, kad YouTube galėtų naudoti Jūsų Turinį Paslaugos teikimui, ir kitaip jį naudoti tokiu būdu, kuris derėtų su Paslauga ir šiomis Sąlygomis.

7.5 Jūs įsipareigojate, kad Jūsų elgesys svetainėje (ir viso Jūsų Turinio turinys) atitiks YouTube bendruomenės taisyklių,  esančių internete adresu http://www.youtube.com/t/community_guidelines, kurios kartais gali būti keičiamos, reikalavimus.

7.6 Jūs įsipareigojate neįkelti ir neteikti jokio Turinio su medžiaga, kurios Jūs neturite teisės turėti savo gyvenamojoje šalyje, arba kurios YouTube, teikdama Paslaugą, neturi teisės naudoti ar turėti.

7.7 Jūs įsipareigojate, kad Turinyje, Jūsų įkeltame Paslaugos teikimo tikslu, nebus jokios medžiagos, kuriai taikoma trečiųjų asmenų autorių teisių arba nuosavybės teisių apsauga (įskaitant teises į privatumą, atvaizdą ir vardą), nebent jeigu turite teisėto savininko suteiktą licenciją ar leidimą, arba turite kitokią teisę įkelti ar paskelbti minėtą medžiagą ir suteikti YouTube toliau 8.1 punkte minimą licenciją.

7.8 Sužinojusi apie galimą šių Sąlygų pažeidimą, YouTube pasilieka teisę (bet ne pareigą) spręsti, ar Turinys atitinka šiose Sąlygoje jam nustatytus reikalavimus, ir gali savo nuožiūra bet kada ir be išankstinio pranešimo pašalinti Turinį ir/arba panaikinti naudotojo galimybę skelbti Sąlygas pažeidžiantį Turinį.

7.9 Jūs taip pat suprantate ir pripažįstate, kad naudodamiesi Paslauga galite susidurti su Turiniu, kuris yra iš esmės netikslus, įžeidžiantis, nepadorus ar kitaip Jums nepriimtinas. Jūs sutinkate atsisakyti ir atsisakote visų teisių bei teisių gynimo priemonių, kurias turite ar galite įgyti prieš YouTube dėl minėto Turinio.

7.10 „YouTube“ įkeltą garso bei garso ir vaizdo turinį tvarko pagal „YouTube“ duomenų tvarkymo taisykles (www.youtube.com/t/terms_dataprocessing), išskyrus atvejus, kai Jūs tokį turinį įkeliate asmeniniais ar namų ūkio tikslais. Daugiau informacijos pateikiama: support.google.com/youtube/?p=data_applicability.

8. Pagal licenciją suteikiamos teisės

8.1 Įkeldami arba patalpindami Turinį YouTube, Jūs suteikiate:

 1. YouTube visame pasaulyje galiojančią, neišimtinę, nemokamą, perleidžiamą licenciją (su sublicencijavimo teise) naudoti, atgaminti, platinti, kurti išvestinius kūrinius, rodyti ir atlikti šį Turinį, kiek tai susiję su Paslaugos teikimu bei YouTube veikla, įskaitant, be apribojimų, visos Paslaugos ar jos dalių (ar išvestinių kurinių) reklamavimą ir pakartotinį platinimą bet kuriomis visuomenės informavimo formomis ir per bet kuriuos kanalus;
 2. kiekvienam Paslaugos naudotojui visame pasaulyje galiojančią, neišimtinę, nemokamą licenciją per Paslaugą prisijungti prie Jūsų Turinio ir jį naudoti, atgaminti, platinti, panaudoti išvestiniuose kūriniuose, rodyti ir atlikti Turinį, kiek leidžia Paslaugos funkcionalumas ir šios Sąlygos.

8.2 Šios Jūsų į Turinį suteiktos licencijos netenka galios, kai Turinį pašalinate arba ištrinate iš Svetainės. Aukščiau minėtos licencijos, Jūsų suteiktos tekstiniams komentarams, kuriuos pateikiate kaip Turinį, yra nuolatinės ir neatšaukiamos, tačiau neriboja Jūsų nuosavybės teisių, kurios Jums lieka kaip nurodyta aukščiau, 7.2 punkte.

9. YouTube turinys Svetainėje

9.1 Išskyrus Jūsų į Paslaugą pateiktą Turinį, visas kitas Paslaugos Turinys nuosavybės teise priklauso YouTube arba teisės į jį yra perduotas pagal licenciją, ir jam taikoma autorių teisių apsauga, prekių ženklų apsauga bei kitos YouTube arba jos licencijų davėjų turimos intelektinės nuosavybės teisės. Turinyje esantys visi trečiųjų asmenų prekių ar paslaugų ženklai, kurie yra atsiųsti ne Jūsų, yra atitinkamiems savininkams priklausantys prekių ir paslaugų ženklai. Tokį Turinį draudžiama atsisiųsti, kopijuoti, atgaminti, platinti, perduoti, transliuoti, rodyti, parduoti, licencijuoti ar kitaip naudoti bet kuriems kitiems tikslams be išankstinio rašytinio YouTube arba, jeigu būtina, atitinkamų YouTube licencijų davėjų sutikimo. YouTube ir jos licencijų davėjai pasilieka sau visas teises į savo Turinį, kurios nėra aiškiai suteiktos kitiems.

10. Nuorodos iš YouTube

10.1 Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios nepriklauso ir nėra kontroliuojamos YouTube. YouTube nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų svetainėse esantį turinį, privatumo politiką ar veiklą.

10.2 Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad YouTube neatsako už išorinių svetainių ir išteklių prieinamumą ir nekontroliuoja tose svetainėse ar kituose ištekliuose esančios ar iš ten pasiekiamos reklamos, produktų ar kitos medžiagos.

10.3 Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad YouTube neatsako už nuostolius ar žalą, kuriuos galite patirti dėl išorinių svetainių ar išteklių prieinamumo, arba dėl to, kad pasitikėjote, jog ten rasite ar iš ten gausite išsamią ir tikslią reklamą, produktus, ar kitą medžiagą.

10.4 YouTube skatina būti atsargiems baigiant naudotis Paslauga ir skaityti visų kitų, Jūsų lankomų, svetainių sąlygas ir privatumo politiką.

11. Santykių su YouTube pabaiga

11.1 Sutartis dėl Sąlygų laikymosi galios tol, kol Jūs arba YouTube ją nutrauks, kaip aprašyta toliau.

11.2 Jeigu norite nutraukti savo sutartį su YouTube, galite tai padaryti: (a) bet kuriuo metu pranešdami apie tai YouTube, ir (b) uždarydami savo paskyrą YouTube. Savo rašytinį pranešimą siųskite YouTube adresu, kuris nurodytas šių Sąlygų pradžioje.

11.3 YouTube turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį su Jumis, jeigu:

 1. pažeisite kurią nors Sąlygų nuostatą (arba Jūsų elgesys aiškiai rodys, kad neketinate arba negalite laikytis Sąlygų nuostatų); arba
 2. YouTube privalės padaryti tai pagal įstatymus (pavyzdžiui, jeigu Jums teikiama Paslauga ar jos dalis bus neteisėta); arba

11.4 YouTube gali nutraukti sutartį su Jumis, kai:

 1. YouTube ruošiasi daugiau neteikti Paslaugos naudotojams Jūsų gyvenamoje šalyje arba šalyje, iš kurios naudojatės Paslauga; arba
 2. YouTube nuomone, toliau teikti Jums Paslaugą komerciniu požiūriu nebeapsimoka, ir kiekvienu šio 11.4 punkto A ir B dalies atveju, jeigu įmanoma, apie tai pateikia pranešimą.

11.5 Pasibaigus šių Sąlygų galiojimui, visos teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė, kurias Jūs ir YouTube turėjote ar kurie buvo Jums ir YouTube taikomi (arba kurie atsirado, kol Sąlygos galiojo), arba kurie turi galioti neribotą laiką, nebus paveikti Sąlygų galiojimo pasibaigimo, o 14.6 punkte numatytos nuostatos ir toliau neribotą laiką galios tokioms teisėms, įsipareigojimams ir atsakomybei.

12. Garantijų netaikymas

12.1 Niekas šiose Sąlygose neturi įtakos Jūsų, kaip vartotojo, taikytinų įstatymų nustatytoms teisėms, dėl kurių netaikymo negalima susitarti, kurių negalima pakeisti ar atsisakyti pagal sutartį.

12.2 Paslauga teikiama „tokia, kokia yra“ ir YouTube nesuteikia Jums jokių garantijų ar pareiškimų šiuo atžvilgiu.

12.3 YouTube ypač negarantuoja ir nepareiškia Jums, kad:

 1. naudojimasis Paslauga atitiks Jūsų reikalavimus;
 2. naudotis Paslauga galėsite nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų;
 3. informacija, Jūsų gauta naudojantis Paslauga, bus tiksli ar patikima, ir
 4. Jums su Paslauga suteiktos programinės įrangos operacijų ar funkcijų trūkumai bus ištaisomi.

12.4 Paslaugai nėra taikomos jokios sąlygos ar garantijos (taip pat ir numanomos garantijos dėl patenkinamos kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui ar atitikimui aprašui), išskyrus tai, kas yra aiškiai nurodyta šiose Sąlygose.

13. Atsakomybės apribojimas

13.1 Niekas šiose Sąlygose nepašalina ar neriboja YouTube atsakomybės už nuostolius, jeigu atsakomybės netaikymas ar ribojimas yra draudžiamas taikytinų įstatymų.

13.2 Atsižvelgiant į aukščiau esančią bendrą 13.1 punkto nuostatą, YouTube neatsako Jums už:

 1. Jūsų galimus patirti netiesioginius ar šalutinius nuostolius, kurie gali būti: (i) pelno praradimas (patirtas tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai); (ii) prestižo ar verslo reputacijos praradimas; (iii) galimybės praradimas, arba (iv) duomenų praradimas;
 2. nuostolius ar žalą, kuriuos galite patirti:
  1. dėl to, kad pasikliaujate reklamos išsamumu ir tikslumu arba dėl savo santykių ar sandorio su kokiu nors reklamos davėju ar rėmėju, kurių reklama yra Paslaugoje;
  2. dėl YouTube padarytų Paslaugos pakeitimų, arba dėl to, kad Paslaugos (arba kurios nors jos dalies) teikimas bus nutrauktas visam laikui arba laikinai;
  3. dėl to, kad Jūsų Turinys ir kiti per Paslaugą Jūsų perduodami komunikavimo duomenys bus ištrinti, sugadinti ar neišsaugoti;
  4. jeigu nepateiksite YouTube tikslių paskyros duomenų;
  5. jeigu neišsaugosite savo slaptažodžio ar YouTube paskyros duomenų saugumo ir slaptumo.

13.3 Aukščiau esančiame 13.2 punkte nurodytas YouTube atsakomybės Jums apribojimas bus taikomas neatsižvelgiant į tai, ar YouTube buvo informuota ir ar jai turėjo būti žinoma apie tokių nuostolių atsiradimo galimybę.

14. Bendrosios teisinės sąlygos

14.1 Sąlygos sudaro visą Jūsų ir YouTube sutartį ir reglamentuoja Jūsų naudojimąsi Paslauga, o taip pat visiškai panaikina visus ankstesnius susitarimus dėl Paslaugos tarp Jūsų ir YouTube.

14.2 Jūs sutinkate, kad YouTube elektroniniu paštu, paprastuoju paštu, arba per Paslaugą siųstų Jums pranešimus, įskaitant pranešimus apie Sąlygų pakeitimus.

14.3 Jūs sutinkate, kad YouTube nepasinaudojus kuria nors savo teise ar neįgyvendinus jos arba Sąlygose (ar taikytino įstatymo) numatytos YouTube teisių gynimo priemonės, tai nebus laikoma oficialiu YouTube savo teisių atsisakymu ir kad YouTube galės pasinaudoti tomis teisėmis ar teisių gynimo priemonėmis.

14.4 Jeigu teismas, kurio jurisdikcijoje yra šių klausimų sprendimas, nuspręstų, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata yra negaliojanti, tuomet ši nuostata bus pašalinta be jokios įtakos likusiai Sąlygų daliai. Likusios Sąlygų nuostatos ir toliau galios ir bus įgyvendinamos.

14.5 Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad kiekvienas įmonių grupės, kurios sudėtyje yra YouTube, narys pagal Sąlygas yra trečiasis asmuo - naudos gavėjas ir kad šios įmonės turi teisę tiesiogiai užtikrinti bet kurios Sąlygų nuostatos (arba ja suteikiamos teisės), kuri joms naudinga, įgyvendinimą bei remtis ta nuostata. Joks kitas asmuo ar įmonė nėra trečiasis asmuo - naudos gavėjas pagal Sąlygas.

14.6 Sąlygoms ir Jūsų santykiams pagal Sąlygas su YouTube yra taikoma Anglijos teisė. Jūs ir YouTube patvirtinate išimtinę Anglijos teismų jurisdikciją sprendžiant visus iš Sąlygų kylančius klausimus. Nepaisant to, Jūs sutinkate, kad YouTube taip pat turi teisę bet kurioje kitoje jurisdikcijoje kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ar kitų skubių teisių gynimo priemonių) taikymo.

Galioja nuo 2019 m. sausio 22 d.

to add this to Watch Later